Saopštenje za javnost Komisije za pripremu i organizaciju izbora za predsednike mesnih...

Saopštenje za javnost Komisije za pripremu i organizaciju izbora za predsednike mesnih zajednica

547
0
Deli

Komisija za pripremu i organizaciju izbora za predsednike mesnih zajednica na čelu sa predsednikom Živom Kneževićem izdala je saopštenje za javnost povodom izjava koje su se pojavile u medijima, a koje su u vezi sa predstojećim izborima za predsednike mesnih zajednica.

Saopštenje prenosimo u celosti.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U proteklom periodu u medijima su se mogle čuti izjave, iz kojih proizlazi konstatacija da su izbori za predsednike mesnih zajednica raspisani u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.

Konkretno, najpre je izjavljeno da je Odluka o raspisivanju izbora za predsednike mesnih zajednica u suprotnosti sa zakonom i skupštinskom Odlukom o mesnoj samoupravi. Naime, navodi se da je Odluka o raspisivanju izbora u suprotnosti sa čl. 21. Odluke o mesnoj samoupravi, iz razloga što političke stranke, navodno, ne mogu biti predlagač kandidata za predsednika mesne zajednice odnosno što pomenuti član Odluke „ne poznaje političke stranke kao predlagače kandidata za predsednike mesnih zajednica“. Takva situacija je važila sve do dana 26. jula 2017. godine, do kada je Odlukom bilo utvrđeno da kandidate za predsednika mesne zajednice mogu predlagati (samo) grupe građana koje prikupe najmanje 100 potpisa.

Međutim, na sednici Skupštine grada, održanoj dana 26. jula 2017. godine, doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnoj samoupravi („Sl. list grada Kikinde”, br. 17/17), kojom je brisan navedeni član 21. Odluke, iz razloga što postoji član 23. Odluke, koji propisuje da se sva pitanja oko postupka predlaganja kandidata uređuju statutima mesnih zajednice

Na ovaj način, uklonjena je smetnja da kandidate mogu predlagati samo grupe građana, te ostavljena mogućnost da se statutima mesnih zajednica propiše drugačije rešenje.

I zaista, novim statutima mesnih zajednica, donetim dana 7. novembra 2017. godine, propisano je sledeće:

 

„Član 27.

Kandidate za predsednika Mesne zajednice mogu predlagati registrovane političke stranke i grupe građana čijeg kandidata svojim potpisima podrži najmanje 100 birača u Mesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor.

Grupa građana iz stava 1. ovog člana osniva se Sporazumom o osnivanju grupe građana, koji se overava kod organa u čijoj je nadležnosti overavanje potpisa i u kojem, kao cilj, mora biti jasno navedeno zbog kojih izbora u Mesnoj zajednici se grupa građana obrazuje.

Birač može potpisati samo jedan predlog za kandidata za predsednika Mesne zajednice.”

 

Pored toga, pojedinim izjavama izražava se sumnja u ustavnost samih izbora, time što su, navodno, „prekršena ustavna prava građana da biraju i budu birani”, odnosno na taj način što kandidate mogu predlagati (samo) političke stranke i grupe građana, a ne i pojedinci.

Iako se navodi da je „do sada bila praksa da pojedinac, uz sakupljene potpise, može da se kandiduje”, tvrdimo da navedena izjava nije pravno utemeljena, budući da je Odlukom o mesnoj samoupravi (pre izmene i dopune od 26. jula 2017. godine), kao i statutima svih devet mesniih zajednica iz 2005. godine (koji su bili na snazi do novembra 2017. godine) bilo propisano da „kandidate za predsednika mesne zajednice mogu predlagati grupe građana koje prikupe najmanje 100 potpisa u mesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor.” Kao što je već izneto, sada je samo dodato da, pored grupa građana, kandidate mogu predlagati i političke stranke, a nije menjana, niti uskraćivana mogućnost pojedincu da bude predlagač kandidata, jer to zapravo nikad nije ni bio. Pojedninci kao fizička lica su mogli, a to mogu i rešenjem koje je trenutno na snazi, da budu osnivači grupe građana i u formi tog političkog subjekta mogu biti predlagač kanditata za najvažniji organ mesne zajednice, ravnopravno sa političkim strankama.

Situacija da pojedinac sâm sebe predloži u organ mesne zajednice uz priložene potpise birača, nije bila predviđena ni prethodnom Odlukom o mesnoj samoupravi („Sl. list opštine Kikinda“, br.7/93, 8/93, 7/97, 4/98 i 4/2000), već je, šta više, stanje bilo skoro identično onom koje se sada primenjuje. Naime, u članu 20a. Odluke, donete 1993. godine, te njenom izmenom i dopunom još iz 1998. godine, propisano je bilo da „kandidate za članove Saveta mesne zajednice mogu predlagati, posebno ili zajedno, političke stranke i druge političke organizacije, grupe građana, koje prikupe potpise najmanje 10 birača u izbornoj jedinici mesne zajednice u kojoj se vrši izbor“…. „Kandidat može prihvatiti kandidaturu za predlog samo jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana“.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *