Čoka: Održana sednica Skupštine

Čoka: Održana sednica Skupštine

311
0
Deli

Na 27. sednici Skupštine opštine Čoka usvojen je, između ostalog, izveštaj o izvršenju budžeta za prvih devet meseci, zatim Izmene i dopune Odluke o budžetu, utvrđena je prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, visina poreske stope, kao i Nacrt Statuta opštine Čoka

Prihodi i primanja za prvih devet meseci za račun Izvršenja budžeta opštine Čoka za sve izvore iznose oko 317 miliona dinara, što je 53,87 odsto u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi i izdaci za račun Izvršenja budžeta opštine Čoka, u prvih devet meseci, iznose 260 miliona dinara za sve izvore, odnosno 44,16 odsto u odnosu na plan.

Na poslednje održanoj sednici, izmenjena je i dopunjena Odluka o budžetu opštine Čoka za 2018. godinu, kojom se ukupna primanja budžeta opštine Čoka za 2018. godinu utvrđuju u iznosu od 566.765.850,40 dinara, dok se ukupni rashodi budžeta utvrđuju u iznosu od 566.765.850,40 dinara.

Usvojena je Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Čoka. Koeficijent za prvu zonu, koja podrazumeva naseljeno mesto i katastarsku opštinu Čoka je 1,00; Koeficijenti za drugu zonu, koja podrazumeva naseljena mesta i katastarske optšine Padej, Ostojićevo i Sanad je 0,80; Koeficijent za treću zonu, naseljena mesta i katastarske opštine Vrbica, Crna Bara, Banatski Monoštor i Jazovo je 0,40; Koeficijent za četvrtu zonu koja obuhvata područje van naselje Čoka, deo KO Čoka i radna zona je 0,80.

U odluci o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Čoka navedeno je da će u zavisnosti od zone, građani za kvadratni metar nepokretnosti za građevinsko zemljište morati da izdvoje od 59,87 do 200 dinara, zatim za poljoprivredno zemljište  od 48,53 do 59,87 dinara, za šumsko zemljište od 48,53 do 59,87 dinara, za stanove od 12.983,87 dinara po metru kvadratnom do 30.833,34 dinara, za kuće za stanovanje od 7.500 dinara po metru kvadratnom do 15.435,20 dinara po kvadratnom metru, za poslovne zgrade od 14.960,00 do 26.799 dinara po kvadratnom metru i za garaže i garažna mesta od 6.600 do 10.000,00 dinara po kvadratnom metru.

Odbornici su izglasali i Odluku o visini poreske stope poreza na imovinu na prava na nepokretnosti na teritoriji opštine Čoka. Stopa poreza na imovinu na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vode poslovne knjige je 0,40 odsto, na prava na zemljlištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige 0,20 odsto, dok je stopa poreza na imovinu na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu na poresku osnovicu do 10.000 dinara plaća 0,40 odsto na ime poreza, na osnovicu od 10.000 do 25.000 dinara dodaje se po 0,6 odsto na prvobitnih 0,40 dosto na iznos preko 10.000 dinara, dok se za iznos preko 50.000 dinara dodaje dva odsto na porez od 40 odsto.

Usvojena je i Odluka kojom je utvrđena visina stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige, na nepokretnosti, osim zemljišta, koje se nalazi na teritoriji opštine Čoka. Stopa amortizacije iznosi 0,8 odsto godišnje, primenom proporcione metode, a najviše do 40 odsto.

Izglasan je i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije trase državnog puta IIA reda broj 104 na deonici Banatsko Aranđelovo-Crna Bara. Cilj donošenja plana je stvaranje planskog osnova za izgradnju trase državnog puta na deonici Banatsko Aranđelovo-Crna Bara, kao i definisanje pravila uređenja i građenja na predmetnom području

Doneta je i Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Čoka, odnosno izgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe Javnog komunalnog preduzeća Čoka, kao i Odluka o preuzimanju duga od JKP „Čoka“ u iznosu od oko 1,4 milion dinara prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljopirvedu, vodopirvredu i šumarstvo, nastale povodom Ugovora o pošumljavanju-podizanju novih šuma na zemljištu u državnoj svojini zaključen 30. novembra 2015. godine raskinut dopisom davaoca sredstava (Pokrajine) februara ove godine.

Prihvaćeni su izveštaji o realizaiji rada, kao i godišnji plan za PU „Radost“ Čoka, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Servo Mihalj“ Padej, OŠ „Dr Tihomir Ostojić“, Hemijsko-prehrambene srednje škole „Čoka“.

Nema komentara

Ostavi odgovor

CAPTHA *