Poljoprivredna stručna služba Kikinda

Podsticaji u stočarskoj proizvodnji

 

 1. Podsticaji za kvalitetna priplodna grla

 

Pravo na ostvarivanje podsticaja za kvalitetna priplodna grla imaju pravna lica , preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji pored ostalih uslova propisanih zakonom kojim se uredjuju podsticaji u poljoprivredi imaju:

 1. Najmanje 3, a najviše 300 priplodnih mlečnih krava , dok jena područjuma sa otežanim uslovima potrebno najmanje 2 grla za ostvarivanje podsticaja od 25000 dinara po grlu
 2. 3 kvalitetne priplodne tovne krave ili bika za ostvarivanje podsticaja od 25000 dinara po grlu
 3. 30 kvalitetnih priplodnih ovaca i ovnova , dok je na područjima sa otežanim uslovima za bavljenje poljoprivrednom dovoljno 10 kvalitetnih priplodnih grla da bi se ostvario podsticaj od 7000 dinara po priplodnom grlu
 4. 10 kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva , a na područjima sa otežanim uslovima najmanje 5 priplodnih grla za podsticaj od 7000 dinara po grlu
 5. 10 kvalitenih priplodnih krmača ili nerastova za podsticaj od 15000 dinara po priplodnom grlu

Zahtevi se podnose 21 marta  do 31. jula tekuće godine i od 1-31. januara naredne godine za grla uključena u proizvodnju do 31.12. tekuće godine.

 

Uz zahtev se  podnosi  izvod  iz  glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.

 

 1. Podsticaji za krave za uzgoj teladi

 

Pravo na ostvarivanje podsticaja za krave za uzgoj teladi imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica – nosioci RPG koji pored ostalih uslova propisanih zakonom kojim se uredjuju podsticaji  imaju:

 

 1. Najmanje dve oteljene krave u periodu od 1. jula prethodne godine do 30. juna tekuće godine.
 2. Podsticaj po jednom grlu je 20000 dinara

 

Zahtevi se podnose od 1. februara do 31. jula  za krave oteljenje u navedenom periodu.

 

 1. Podsticaji za krave dojilje

 

Pravo na ostvarivanje podsticaja za krave za uzgoj teladi u iznosu od 30000 dinara po grlu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica – nosioci RPG koji ispunjavaju  uslove propisane zakonom kojim se uredjuju podsticaji  u poljoprivredi.

Podsticaj se ostvaruje za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Zahtevi se podnose od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla koja su uključena u proizvodnju u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće godine.

Uz zahtev za podsticaje za krave dojilje podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.

 

 

 1. Podsticaji za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

 

Pravo na ostvarivanje podsticaja za krave za uzgoj teladi u iznosu od 30000 dinara po grlu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica – nosioci RPG koji ispunjavaju  uslove propisane zakonom kojim se uredjuju podsticaji  u poljoprivredi.

 

Lice koje podnosi zahtev ostvaruje pravo za na podsticaje u stočarstvu za tov junadi za najmanje tri grla tovne junadi po podnetom zahtevu, dok se pravo na podsticaje u stočarstvu za tov svinja ostvaruje za najviše 5.000 grla tovnih svinja po registrovanom pljoprivrednom gazdinstvu u toku jedne kalendarske godine.

Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla sa specifikacijom grla za koje se podnosi zahtev overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora.

Podsticaji za tovnu junad iznose 15000 dinara , za jagnjad i jarad 2000 din , za svinje 1000 dinara po utovljenom grlu.

 

Zahtevi se podnose od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

U 2019. godini zahtev za podsticaje podnosi se u propisanom roku ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 01. oktobra 2018. godine do 30.juna 2019. godine.

 

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u gore navedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova.

 

 1. Premija za mleko

 

Pravo na korišćenje premije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava za proizvedeno i isporučeno mleko.

 

Za premiju od 7 dinar apo litri za kravlje mleko isporučilac mleka mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

 

Zahtev za premiju isporučilac može da podnese neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika koji vrši otkup mleka.

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. januar – 31. mart kalendarske godine) – od 1. aprila do 15. aprila tekuće kalendarske godine;

2) za drugi kvartal (1. april – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće kalendarske godine;

3) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće kalendarske godine;

4) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Zahtevi za sve navedene mere podnose UPRAVI ZA AGRARNA PLAĆANJA na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84 , 11050 Beograd

Detaljnije informacije o navedenim podsticajima potražite u najbližoj Poljoprivrednoj stručnoj službi ili na sajtu Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs

 

Mirjana Tomić

Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini

 

 

Pravilnik o registraciji i obnovi registracije gazdinstava nedavno je izmenjen.  Novim izmenama propisano je da nosilac poljoprivrednog gazdinstva vrši obnovu registracije u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

U  obnovi registracije poljoprivrednici područnoj službi Uprave za trezor dostavljaju sve podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u registru , a pre svega :

 • Vrstu poljoprivrednih kultura i površine pod poljoprivrednim kulturama – setvenu strukturu koja se odnosi na tekuću godinu
 • Podatke o promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja
 • Vrstu životinja i broj gazdinstva HID NA KOJIMA SE ŽIVOTINJE DRŽE ILI UZGAJAJU

Bitno je naglasiti da poljoprivredna gazdinstva moraju voditi računa da na svojim parcelama prijave kulture koje su stvarno zasejane na istim, i da u registar upišu sve parcele koje obradjuju.

Kada je u pitanju ostvarivanje prava na osnovne podsticaje , gazdinstva sve promene koje se tiču promene zemljišnog poseda moraju registrovati do 30.09. tekuće godine , da bi u narednoj godini ostvarili osnovne podsticaje .

Prilikom obnove registracije gazdinstva mogu izvršiti i promene statusnih podataka u registru kao npr. promena broja namenskog računa, promenu nosioca i članova gazdinstva, prebivalište i sl.

Prema informacijama koje smo dobili iz Uprave za trezor , poljoprivredna gazdinstva više neće dobijati na kućnu adresu komplet obrazaca za obnovu registracije , već potrebne obrazce  treba da preuzmu u Upravi .  Obaveza promene podataka teče od 02.02.2019. , od kada treba računati navedeni rok od 30 dana .

Poljoprivredna stručna služba APV i ove godine će pomagati poljoprivrednicima prilikom popunjavanja obrazaca i kompletiranja dokumentacije za obnovu registracije kao i za registraciju novih PG.

Gazdinstva koja ne izvrše obnovu registracije automatski će dospeti u pasivan status, tako da godinu dana neće imati pravo ni na kakve podsticaje, subvencije i premije.

Poljoprivredna gazdinstva mogu dospeti u pasivan status i zbog neizvršavanja preuzetih obaveza – tj ako ne isplate kratkoročne kredite ili kasne sa otplatom dugoročnih sve dok ne izvrše svoje obaveze .

 

U pasivnom statusu koji traje 3 godine gazdinstva se mogu naći :

 • Zbog davanja neistinitih podataka u postupku dobijanja državnog zemljišta u zakup
 • Nepridržavanja ugovorenih obaveza sa Ministarstvom
 • Ne čuvanja dokumentacije u propisanom roku
 • Ostvarivanja podsticaja za druga lica
 • Podnošenja zahteva za podsicaj za istu namenu više puta godišnje
 • Onemogućavanje inspekcijske kontrole
 • Ometanje poseda u državnoj svojini – uzurpacija
 • Ometanje javne licitacije
 • Davanje zakupljenog državnog zemljišta u podzakup
 • Paljenje organskih ostataka posle žetve
 • Neuspostavljanja plodoreda i ne vodjenja knjige polja prilikom korišćenja državnog zemljišta po osnovu ugovora o zakupu

U pasivnan status na 5 godina svrstavaju se gazdinstva koja :

 • Falsifikuju dokaze u vezi sa predmetom podsticaja
 • Otudje predmet podsticaja pre roka koji je propisan
 • Dostave netačne podatke koji se odnose na ostvarivanje prava posle odobravanja podsticaja u postupku inspekcijske kontrole
 • Gajenja i upotrebe GMO bez odobrenja ministarstva

U pasivan status se može dospeti i ako član gazdinstva odnosno naslednik nosioca iz prve nasledne linije preduzima neku od navedenih nedozvoljenih radnji . Pasivan status se može odrediti i povezanom gazdinstvu . Zemljišni fond gazdinstva koje je u pasivnom statusu ne može da bude predmet upisa drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Novina je i da nakon polovine trajanja pasivnog statusa PG može podneti zahtev za prevremeni prestanak pasivnog statusa , o čemu odluku donisi Ministar na predlog Komisije.

 

Detaljnije informacije i obrazce za možete pronaći u Pravilniku koji se nalazi u prilogu.

 

 

Mirjana Tomić

 

Konaktirajte nas:

Vaše ime i prezime(obavezno)

Vaš e-mail (obavezno)

Tema

Ubaci sliku(maksimalno 8MB)

Vaše pitanje za PSS

telefon:0230 422 961